Propostes de Som Valencians de Sanitat i Servicis Socials

Propostes de Som Valencians de Sanitat i Servicis Socials


Som Valencians propon l’unificacio de la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d’Asunts Socials puix entenem que estan estretament relacionades i deuen d’estar coordinades conjuntament per a millorar la calitat de vida dels valencians en distintes patologies.


-Crearem psiquiatrics per a l’atencio adequada d’estos pacients i residencies especialisades per als malalts d’Alzheimer.


- Som Valencians propon que les vacunes siguen subvencionades (com la vacuna del Neumococo asta els 5 anys, entre atres vacunes) i que els valencians sense recursos no paguen pels seus tractaments.


- Conectarem els sistemes informatics de tots els hospitals entre ells i en els Centres de Salut de la Comunitat Valenciana per a que els professionals de la salut tinguen tota l’informacio que necessiten dels pacients en tot moment i sapien a on, com i perque han sigut atesos, aixina com informatisarem les ambulancies per a dispondre dels historials medics davant d’una atencio sanitaria d’emergencies.


- Unificarem, real i fisicament, el CICU i el 112, i crearem mes ambulancies de Soport Vital Basic aixina com ambulancies intermiges compostes d’enfermeria i Tecnics d’Emergencies Sanitaries. Tambe se planteja la creacio d’ambulancies psiquiatriques i vehiculs d’emergencies d’intervencio social. Proponem que els professionals de la salut disponguen d’un servici psicologic per a previndre el sindrome de burnout (sindrome de desgast professional).


- Son Valencians propon fomentar canvis culturals en la propia organisacio sanitaria i en la societat cap a formes efectives i racionals dels servicis sanitaris. Devem introduir mides de desenroll i difusio d’analisis, i indicadors de productivitat i costs. Hi ha que desenrollar noves llinees d’actuacio com la telemedicina en l’atencio domiciliaria i en les emergencies prehospitalaries, aixina com fomentar mes l’investigacio i l’us racional dels recursos sanitaris i no “fiscalisar” els tractaments adequats i necessaris als pacients.
- Desde Som Valencians apostem pel dret que tenen les persones en discapacitat de gojar del mes alt nivell possible de salut sense discriminacions per motiu de la seua discapacitat.
- En lo referent als servicis socials i en concret a les persones discapacitades Som Valencians propon:
Ajuda en els tractaments i recursos que necessiten els grans dependents.• Proporcionar servicis destinats a la pronta deteccio i intervencio en chiquets chicotets en discapacitat. • Proporcionar a les persones en discapacitat els programes i l’atencio sanitaria gratuïta per a que puguen disfrutar d’una bona calidad de vida.

• Revisio de les pensions a persones en mes del 65% de minusvalia permanent en mes de 15 anys d’antiguetat. • Reconeiximent a cuidadors a nivell laboral del seu treball. • Eliminacio de barreres arquitectoniques i de comunicacio existents: I.- portes amples per a carros o cadires. II.- rampes adequades. III.- piques accesibles. IV.- plages i parcs en passareles.• Promoure la formacio de persones discapacitades per a que puguen tindre una reinsercio laboral adequada.•
Accesibilitat per a tot tipo de persona en discapacitat sensorial puga accedir alos telefons d’emergencies de la Comunitat Valenciana. - Som Valencians propon que la Conselleria treballe conjunta i directament en les associacions coneixedores de primera ma de la realitat social en la Comunitat Valenciana.•
-Som Valencinas propon que les associacions que reben subvencions tinguen una supervisio i coordinacio directa per part de la Conselleria (aixina com les empreses subcontractades) que no siga un simple tracte burocratic i se supervise la seua llabor a peu de carrer per un representant de la propia Conselleria que treballe, colze a colze, en les assocacions i empreses valencianes del sector.


Imma Alabau.
Adán Javier Lara.