Propostes Som Valencians - Alcasser

1.- Primar la contratacio d’empreses locals, desocupats i autonoms del poble. Primar la contratación de empresas locales, desempleados i autónomos de la población.

2.- Regularisar el catastre per rebaixar el I.B.I a nivells actuals reals. Regularizar el catastro para rebajar el I.B.I a niveles actuales reales.

3.- Wifi gratuït en els principals punts de la població i per a la comunitat educativa. Wifi gratuito en los principales puntos de la población y para la comunidad educativa.

4.- Conservació i millora de camins, barrancs, séquies, instalacions deportives i parcs infantils. Conservación y mejora de caminos,barrancos,acequias,instalaciones deportivas y parques infantiles.

5.- Ajudar al comerç de la població priorizant la compra de materials per a l'Ajuntament. Ayudar al comercio de la población en la compra de materiales para el Ayuntamiento.

6.- Bonificació en la taxa de terrats dels bars i vaus comercials. Bonificación en la tasa de terrazas de los bares i vados comerciales.

7.- Parcs per als nostres majors en equipaments, facilitant la movilitat. Parques para nuestros mayores con equipamientos para facilitar la movilidad.

8.- Programes d’ajuda, acollida i formació de pobrea energética i gestió de l’abonament social. Programas de ayuda, acojida i formación de pobreza energética i gestión del bono social.

9.- Assesoria Municipal gratuÏta per a P.Y.M.E.S, desocupats i Autònoms. Asesoría Municipal gratuita para P.Y.M.E.S , desempleados y Autónomos.

10.- Carril bici i ruta per a caminar en tot lo perimetre de la població. Carril bici y ruta para andar en todo el perímetro de la población.

11.- Ampliar prestacions en servicis socials, dependència i discapacitats. Ampliar prestaciones en servicios sociales, dependencia y discapacitados.

12.- Recuperar les festes i tradicions perdudes del poble. Recuperar las fiestas y tradiciones perdidas del pueblo.

13.- Parcs per als gossos e instalacions de "pipican". Parques para los perros e instalaciones de "pipican".

14.- Casal jovenil en projeccions dels deports valencians. Casal juvenil con proyecciones de los deportes valencianos.