Som Valencians propon una llei de mecenage que desgrave a facenda el 100% de l´import de les donacions

El partit Som Valencians propon una Llei de Mecenage que regule i fomente tres modalitats diferents: les donaciones (en diners o en especie), les cessions en us i els convenis de colaboracio empresarial. Tambe es contamplaria el micromecenage o crowfunding. Les quantitats donades deurien, en tots els casos, desgravar el 100% del seu import a l'hora de tributar a Facenda.

 

Som Valencians aposta per implantar un model de mecenage com el d'Estats Units. Alli es promouen les donacions a entitats sense anim de lucre que perseguixquen un fi religios, caritatiu, cientific, lliterari, cultural, educatiu, humanitari o per al foment del deport aficionat. El 100% de la quantitat donada desgrava a l'hora de pagar a Facenda. D'igual manera, es fixen unes quantitats llimit per a evitar que ciutadans o empreses no paguen imposts.

 

“En Estats Units existix una gran tradicio de mecenage. Alli tot lo mon dona diners a institucions filantropiques o cientifiques, la qual cosa redunda per a be en el conjunt de la societat. Aço mateix es lo que volem aci. Cal que les grans fortunes s'impliquen en la conservacio i foment del nostre patrimoni. Tan sols aixina tindrem una societat mes prospera i lliure”, declarà Josué Ferrer, de Som Valencians.

 

Els incentius que actualment estan en vigor en Espanya permeten deduir el 25% del IRPF a les persones fisiques i el 35% de l'impost de societats a les empreses que invertixquen en entitats sense fins lucratius (aço exclou activitats en fins comercials). Per una atra banda, la Llei Valenciana de Mecenage contempla deduccions del 15% en el tram autonomic.

 

 

Son sifres molt alluntades de les que apliquen uns atres països europeus per a estimular les inversions i les donacions. En França existixen reduccions del 60% per a empreses i del 66% per a particulars. En Italia, els incentius a les empreses son del 100% i del 19% per a persones. En Regne Unit les deduccions poden arribar al 70%.